Photo ภาพกิจกรรม

ดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุข

หมวดหมู่ :: กิจกรรมเพื่อสังคม
4 ม.ค. 2562 15:48:55 เข้าชม 0

โครงการวิชาการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น หรือพื้นที่และการจัดบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึงพิง” ณ ห้องประชุม โรงแรมบรรจงบุรี อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ช่วงบ่ายเป็นการอภิปราย กระบวนการ ผลการดำเนินงาน การติดตามประเมินผล และแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากผู้ปฎิบัติ ของกองทุนต้นแบบ โดยแบ่งเป็น 4 ห้องย่อย “ สร้าง ซ่อม ฟื้นฟู นวัตกรรม ” กับการการสร้างสุขภาวะชุมชน ประกอบด้วย

ห้องย่อยที่ 1 การสร้างสุขภาพ ผู้อภิปรายจากพื้นที่ กองทุน อบต.นาเตย อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา โครงการรณรงค์ให้ประชาชนดูแลรักษาที่อยู่อาศัยและชุมชนให้สะอาด ปราศจากโรค ปี 2561 /กองทุน อบต.บ้านทำเนียบ อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี การเสริมสร้างพัฒนาการเด็กปฐมวัยด้วยการสร้างเด็กฉลาดทางปัญญา และอารมณ์ด้วยการเลี้ยงดูที่ถูกต้องเหมาะสมโดยผ่านกระบวนการ กิน กอด เล่น เล่า/กองทุน ทต.คลองพนพัฒนา อ.คลองท่อม จ.กระบี่ โครงการส่งเสริมและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพแบบองค์รวมด้วย 6 อ.

ห้องย่อยที่ 2 ประเด็น ซ่อมสุขภาพ และฟื้นฟูสุขภาพ ผู้อภิปรายจากพื้นที่ กองทุน อบต.ไชยมนตรี อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช การดูแลคนพิการในชุมชน / ทต.เขาชุมทอง อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช การจัดการโรคเรื้อรัง “โรคเบาหวาน” /ทน.ภูเก็ต อ.เมือง จ.ภูเก็ต เติมพลังชีวิต เยียวยาใจ ผู้ป่วยเรื้อรัง

ห้องย่อยที่ 3 ประเด็น การดูแลผู้สูงอายุ ผู้อภิปรายจากพื้นที่กองทุน ทต.กระโสม อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา การพัฒนาคุณภาพผู้สูงอายุและประชาชน/ กองทุน ทต.กระบี่น้อย อ.เมือง จ.กระบี่ พัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล ต้องใส่ใจ ผู้สูงอายุ /กองทุน ทต.กำพวน อ.สุขสำราญ จ.ระนอง เมืองที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ ในบริบท “สุขสำราญห่วงใยกัน” (Long Term care) จังหวัดระนอง

ห้องย่อยที่ 4 ประเด็น นวัตกรรมสร้างสุขภาพ ผู้อภิปรายจากพื้นที่ กองทุน อบต.ช่องใม้แก้ว อ.ทุ่งตะโก จ.ชุมพร ธรรมนูญสุขภาวะชุมชนตำบลช่องไม้แก้ว /กองทุน ทม.หลังสวน อ.หลังสวน จ.ชุมพร นโยบายสาธารณะที่ท้าทาย “หลังสวน NOFOAM” / กองทุน ทน.เกาะสมุย อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี การคัดกรองโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนักด้วยการส่องกล้องในประชากรกลุ่มเสี่ยงของประชากร เกาะสมุย

ไม่เพียงเท่านี้ ยังมีห้องงย่อยที่ 5 คลินิกกองทุน ให้คำปรึกษา ระเบียบ วิธีปฏิบัติ การบริหารจัดการกองทุนท้องถิ่น/LTC เพื่อการกระจ่างแจ้งการดำเนินงานในแต่ละพื้นที่เลยทีเดียว