Photo ภาพกิจกรรม

พลิกฟื้นสุขภาวะชุมชน

หมวดหมู่ :: กิจกรรมเพื่อสังคม
4 ม.ค. 2562 15:48:45 เข้าชม 0

ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานกองทุนหลักประกนสุขภาพในระดับทองถิ่นหรือพื้นที่และการจัดบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึงพิง “กองทุนสุภาพท้องถิ่น พลิกฟื้นสุขภาวะชุมชน” ณ ห้องประชุม โรงแรมบรรจงบุรี อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ภายในงานทำความเข้าใจกระบวนการประชุม และแบ่งห้องย่อยทั้งหมด 5 ห้อง ดังนี้
ห้อง 1 ห้องการสร้างสุขภาพ
ห้อง 2 ห้องซ่อมสุขภาพและฟื้นฟู
ห้อง 3 ห้องการดูแลผู้สูงอายุ
ห้อง 4 ห้องนวัตกรรมสร้างสุขภาพ
ห้อง 5 คลินิกกองทุน เป็นต้น