News ข่าวประชาสัมพันธ์

"ไพบูลย์" ยื่นระงับพระนาม"ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ฯ"จากแคนดิเดตนายกฯ

หมวดหมู่ :: ข่าวทั่วไป
8 ก.พ. 2562 14:33:53 เข้าชม 4602

  นายไพบูลย์ นิติตะวัน หัวหน้าพรรคประชาชนปฏิรูปได้เข้ายื่นหนังสือต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง ให้พิจารณาและวินิจฉัยการกระทำของพรรคไทยรักษาชาติว่าเข้าข่ายขัดต่อระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยวิธีการหาเสียงและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ. ศ. 2561 หมวด 4 ลักษณะในการต้องห้ามการหาเสียงเลือกตั้งข้อ 17

  นายไพบูลย์ เปิดเผยว่า หลังจากได้ทราบข่าวจากสื่อมวลชน ว่าพรรคไทยรักษาชาติ มีมติเสนอชื่อทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ ในบัญชีรายชื่อนายกรัฐมนตรี ของพรรคไทยรักษาชาติ จึงมีความเห็นว่าแม้นทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ฯ จะทรงลาออกจากฐานันดรศักดิ์แล้ว แต่ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ฯ ทรงเป็นเจ้าฟ้าชั้นทูลกระหม่อม ทรงเป็นพระราชธิดาพระองค์ใหญ่ของในหลวงรัชกาลที่ 9 และทรงเป็นพระเชษฐภคินีพระองค์เดียวของในหลวงรัชกาลที่ 10 ดังนั้นทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ จึงเป็นส่วนหนึ่งของสถาบันพระมหากษัตริย์ ตามประเพณีการปกครองประเทศไทย ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข อย่างที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยมาตรา 5 บัญญัติไว้

  ดังนั้นการที่พรรคไทยรักษาชาติได้ยื่นเสนอพระนามของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ในบัญชีนายกรัฐมนตรี ย่อมต้องมีการนำพระนามของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ฯ ไปใช้ประโยชน์ในการหาเสียงเลือกตั้งของพรรคไทยรักษาชาติอันเป็นการเข้าข่ายลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งข้อที่ 17 คือ "ห้ามผู้สมัคร พรรคการเมือง หรือผู้ใด นำสถาบันพระมหากษัตริย์มาเกี่ยวข้องกับการหาเสียงเลือกตั้ง"

  นายไพบูลย์จึงมีความประสงค์ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งพิจารณาและวินิจฉัยการกระทำของพรรคไทยรักษาชาติว่าเข้าข่ายขัดต่อระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือไม่หากมีปัญหาข้อขัดข้องจึงอยากให้คณะกรรมการการเลือกตั้งสั่งให้พรรคไทยรักษาชาติระงับการเสนอพระนามทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ในบัญชีรายชื่อนายกรัฐมนตรีของพรรคไทยรักษาชาติ

  ซึ่งหลังจากนี้ก็ต้องเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง ในการวินิจฉัยเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยคาดว่า จะมีความชัดเจนในการวินิจฉัยของกกตในเวลา 15.00 นที่เลขาธิการกกตจะแถลงข่าวกับสื่อมวลชน