Super User

Super User

17-18 มี.ค.61 ณ โรงแรมวัฒนาปาร์ค จ.ตรัง 

"หลาดหน้าพระธาตุ เมืองคอน" อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช ถนนราชดำเนิน

8 มี.ค. 2561  “โครงการวิชาการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น

8 ม.ค. 2561 สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 11 สุราษฎร์ธานี

(8-9/03/2561) สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) จัดโครงการประชุมวิชาการ

(7/03/61)ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครศรีธรรมราช นำสื่อมวลชน รับฟังการจัดการ