ขับเคลื่อนนโยบาย

  • Written by 
  • Monday, 26 March 2018 00:00
|  
(1 Vote)

ศูนย์พัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมภาคใต้ (ศต.) สำนักขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม (สข.) สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ สถาบันการจัดการระบบสุขภาพภาคใต้ มอ. วิทยาลัยสาธารณสุขสิรินธร จ.ตรัง

ร่วมจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาและนำเสนอโครงการ แผนปฏิบติการ การพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม (4PW) โดยการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ(HIA) เพื่อขับเคลื่อนพื้นที่ปฎิบัติการ HIA ในพื้นที่ภาคใต้ โดยมี เครือข่ายตัวแทน 8 พื้นที่/ ประเด็น จากจังหวัด ชุมพร นครศรีธรรมราช กระบี่ พังงา ภูเก็ต ตรัง และพัทลุง 
ที่ขับเคลื่อน และมุ่งหวังให้เกิดเครือข่ายการเรียนรู้และ แสวงความร่วมมือใช้กระบวนHIA ในแนวทางที่สร้างสรร เป็นช่องทางในการผลักดันนโยบายสาธารณะที่ดี แก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ

 

Written By:

Super User
Email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.