กองทุนหลักประกันสุขภาพ

  • Written by 
  • Monday, 26 March 2018 00:00
|  
(0 votes)

จัดการประชุม "โครงการวิชาการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่และการจัดบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึงพิง" ณ ห้องประชุม โรงแรมบรรจงบุรี อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยพิธีเปิดการประชุม กล่าวรายงานโดย คุณจุรีรัตน์ ยงค์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สปสช.เขต 11 สุราษฎร์ธานี และ พ.ญ.อุทุมพร กำภู ณ อยุธยา ประธาน อปสข.เขต 11 สุราษฎร์ธานี กล่าวต้อนรับและเปิดการประชุม พร้อมด้วยการมอบประกาศเกียรติคุณแก่กองทุนที่นำเสนอผลงานเด่น

 

 

Written By:

Super User
Email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.