Photo ภาพกิจกรรม

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

หมวดหมู่ :: กิจกรรมเพื่อสังคม
4 ม.ค. 2562 15:48:24 เข้าชม 69

จัดการประชุม "โครงการวิชาการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่และการจัดบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึงพิง" ณ ห้องประชุม โรงแรมบรรจงบุรี อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยพิธีเปิดการประชุม กล่าวรายงานโดย คุณจุรีรัตน์ ยงค์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สปสช.เขต 11 สุราษฎร์ธานี และ พ.ญ.อุทุมพร กำภู ณ อยุธยา ประธาน อปสข.เขต 11 สุราษฎร์ธานี กล่าวต้อนรับและเปิดการประชุม พร้อมด้วยการมอบประกาศเกียรติคุณแก่กองทุนที่นำเสนอผลงานเด่น