Photo ภาพกิจกรรม
21 ม.ค. 2562 21:02:40

รมต. พม.ลงพื้นที่มอบเงินเพื่อการซ่อมสร้างบ้าน

รมต. พม.ลงพื้นที่มอบเงินเพื่อการซ่อมสร้างบ้าน จาก พายุปาบึก ต.ขนาบนาก อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช...
17 ม.ค. 2562 11:00:09

แอร์เอเชีย ‘ชัตดาวน์’ วันที่ 19 – 20ม.ค.62

ายงานข่าวจากสายการบินแอร์เอเชียแจ้งว่าตั้งแต่วันที่ 19 ม.ค. 2562 เวลา 13.00 น. จนถึง 20 ม.ค. 2562 เว...
17 ม.ค. 2562 10:13:47

สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย

"โครงการประชาสัมพันธ์สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า"จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปีงบประมาณ พ...
4 ม.ค. 2562 15:48:55

ดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุข

โครงการวิชาการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น ...
4 ม.ค. 2562 15:48:45

พลิกฟื้นสุขภาวะชุมชน

ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานกองทุนหลักประกนสุขภาพในระดับทองถิ่นหรือพื้นที่และการจัดบริการดูแลระยะย...
4 ม.ค. 2562 15:48:35

ขับเคลื่อนนโยบาย

ศูนย์พัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมภาคใต้ (ศต.) สำนักขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแ...
4 ม.ค. 2562 15:47:32

หลาดหน้าพระธาตุ เมืองคอน

ถนนพหุวัฒนธรรม นอกจากจะอิ่ม อร่อย อาหารครบทุกรสชาติ ราคาถูก 20 บาททุกอย่าง บรรจุภัณฑ์ที่ไม่ทำลายสิ่ง...
4 ม.ค. 2562 15:48:24

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

จัดการประชุม "โครงการวิชาการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ...