News ข่าวประชาสัมพันธ์

มว.พม. ยกเสาเอกสร้างบ้านใหม่ผู้ประสบภัยปาบึก พร้อมมอบเงินซ่อมสร้างบ้าน 54 หลัง

หมวดหมู่ :: ข่าวทั่วไป
21 ม.ค. 2562 21:14:16 เข้าชม 8624

     

         นครศรีธรรมราช : พลเอกอนันตพร กาญจนรัตน์ รมว.พม.เป็นประธานมอบงบประมาณซ่อมแซมและสร้างบ้านผู้ประสบภัยพายุ “ปาบึก” จำนวน ๑,๐๖๒,๐๐๐ บาท รวม ๕๙ หลังคาเรือน และยกเสาเอกและซ่อมแซมบ้านผู้ประสบภัย พอช. หนุนฟื้นฟูชุมชนหลังประสบภัยด้านที่อยู่อาศัยและยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง 

        วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๒ พลเอกอนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เป็นประธานมอบงบประมาณซ่อมแซมและสร้างบ้าน จำนวน ๑,๐๖๒,๐๐๐ บาท เป้าหมาย ๕๙ หลังคาเรือน และยกเสาเอกและซ่อมแซมบ้านผู้ประสบภัย จำนวน ๒ หลัง ที่ ต.ขนาบนาก อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช โดยมีนายสมชาติ ภาระสุวรรณ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนฯ และหน่วยงานในกระทรวง พม. รวมทั้งเครือข่ายองค์กรชุมชน กว่า ๒๐๐ คน ให้การต้อนรับ พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กล่าวว่า การลงพื้นที่ในครั้งนี้ ผมมีความตั้งใจเป็นอย่างยิ่งที่จะมาให้กำลังใจพี่น้องที่ได้รับผลกระทบจากพายุโซนร้อน “ปาบึก” ในพื้นที่อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากพายุครั้งนี้ ก่อนอื่นผมต้องขอแสดงความห่วงใย และขอขอบคุณหน่วยงานภาคีพัฒนาทุกภาคส่วน รวมถึงอาสาสมัคร เครือข่ายองค์กรชุมชน ที่มีส่วนร่วมในการ ป้องกัน บรรเทา ช่วยเหลือและฟื้นฟู นับตั้งแต่การเตรียมการก่อนเกิดและหลังเกิดพายุ เพื่อบรรเทาความรุนแรงและลดความสูญเสีย ทำให้สามารถรับมือกับสถานการณ์ดังกล่าวได้อย่างรวดเร็วและทันทวงที “จากการที่ได้รับทราบผลความเสียหาย และแนวทางการฟื้นฟูช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากพายุโซนร้อน “ปาบึก” ของพี่น้องในพื้นที่อำเภอปากพนัง และจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยเฉพาะรายงานความเสียหายและแนวทางการฟื้นฟูด้านที่อยู่อาศัย พอช. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมสนับสนุนและช่วยเหลือพี่น้องให้มีที่อยู่อาศัยที่มั่นคง มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และสามารถขับเคลื่อนงานการแก้ไขปัญหาด้วยชุมชนเองได้ต่อไป” นายปัญญา เหมทานนท์ ประธานเครือข่ายสภาองค์กรชุมชน สายน้ำปากพนังกล่าวว่า จากเหตุการณ์พายุโซนร้อน “ปาบึก” พัดถล่มในพื้นที่ภาคใต้ ได้เคลื่อนตัวเข้าฝั่งทะเลอ่าวไทย เมื่อวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๒ ที่ผ่านมา ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช พบว่า ประชาชนได้รับผลกระทบ ๑๙๙,๘๖๔ ครัวเรือน ๖๗๙,๒๕๗ คน มีผู้เสียชีวิต ๓ ราย บ้านเรือนประชาชนพังเสียหายทั้งหลัง ๒๔๔ หลัง และพังเสียหายบางส่วน จำนวน ๔๓,๘๙๗ หลัง ในจำนวนนี้ทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้เข้าดำเนินการซ่อมแซมแล้วในเบื้องต้น จำนวน ๖,๙๐๒ หลัง “ในการนี้เครือข่ายขบวนองค์กรชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราช โดยสภาองค์กรชุมชน ๕ ตำบล ร่วมกันสำรวจข้อมูลผู้เดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัยเบื้องต้น โดยมีแผนดำเนินการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยโดยองค์กรชุมชนเป็นแกนหลัก ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในพื้นที่ ๑๐ อำเภอ มีผู้เดือดร้อนทั้งสิ้น ๕๔๘ ครัวเรือน แบ่งเป็น ซ่อมแซม ๕๑๘ ครัวเรือน สร้างใหม่ ๓๐ ครัวเรือน ทั้งนี้ พอช. รับผิดชอบกลุ่มเป้าหมายที่ไม่เข้าหลักเกณฑ์การช่วยเหลือของกรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัย กล่าวคือ เป็นบุคคลที่มีบ้านเป็นของตัวเองแต่สถานะที่ดินไม่ชัดเจนหรือไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน โดยจะดำเนินการคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่ ซึ่งการก่อสร้างและซ่อมแซมดำเนินการโดยใช้ช่างชุมชนที่เป็นสมาชิกในโครงการบ้านมั่นคงร่วมลงแขกร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่” ด้านนายสมชาติ ภาระสุวรรณ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) กล่าวว่า พอช. มีแนวทางในการสนับสนุนการดำเนินงานของขบวนองค์กรชุมชนทั่วประเทศให้สามารถมีส่วนร่วมในการพัฒนา โดยชุมชนเป็นแกนหลักในการพัฒนาร่วมกับภาคีทั้งท้องที่ ท้องถิ่น และท้องทุ่ง สำหรับพื้นที่อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช พอช. ได้สนับสนุนการพัฒนางานขบวนองค์กรชุมชนในพื้นที่ทั้ง ๑๗ ตำบล (คิดเป็น ๑๐๐% ของพื้นที่ทั้งหมด) ซึ่งมีงานพัฒนาที่สำคัญในพื้นที่ ได้แก่ ๑) สภาองค์กรชุมชน ๑๗ ตำบล ๒๗๘ องค์กร สมาชิกรวม ๖๖๒ คน ๒) สวัสดิการชุมชน มี ๙ กองทุน มีสมาชิกจำนวน ๓,๗๐๙ คน มีเงินกองทุนจำนวนทั้งสิ้น ๔.๘๙ ล้านบาท โดยมาจากการสมทบของสมาชิกจำนวน ๒.๑๖ ล้านบาท ได้รับการสมทบจากรัฐบาลผ่าน พอช. จำนวน ๑.๕ ล้านบาท สมทบจากองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น (อบต./เทศบาล/อบจ.) จำนวน ๓๕๑,๙๗๕ บาท จากหน่วยงานอื่นๆ จำนวน ๘๑,๗๖๐ บาท และเงินจากแหล่งอื่นๆ เช่น ภาคเอกชน เงินบริจาค จำนวน ๘๗๐,๐๓๑ บาท โดยมีการจัดสวัสดิการให้กับสมาชิก ๑๑ ประเภท รวมผู้ได้รับประโยชน์ ๑,๔๔๐ ราย ๓) โครงการบ้านมั่นคง ดำเนินการตั้งแต่ปี ๒๕๔๗ ใน ๑ โครงการ คือ สหกรณ์เคหสถานบ้านมั่นคงลุ่มน้ำปากพนัง จำกัด จำนวน ๕ ชุมชน ๑๓๕ ครัวเรือน สนับสนุนงบประมาณรวม ๙ ล้านกว่าบาท อยู่ระหว่างดำเนินการสร้างบ้าน ๔) โครงการบ้านพอเพียงชนบท ขับเคลื่อนใน ๔ ตำบล รวม ๑๐๐ ครัวเรือน ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณรวม ๑,๘๘๐,๐๐๐ บาท และในปี ๒๕๖๒ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ ๑ ตำบล คือ ตำบลท่าพญา จำนวน ๒๐ ครัวเรือน และ ๕) การพัฒนาเศรษฐกิจและทุนชุมชน ดำเนินงานใน ๒ ตำบล คือ ตำบลปากพนังตะวันออก และตำบลปากแพรก “จากเหตุการณ์ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากวาตภัยพายุ “ปาบึก” ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ปากพนัง และจังหวัดนครศรีธรรมราช พอช. ร่วมกับขบวนองค์กรชุมชน และภาคีพัฒนาให้การช่วยเหลือ โดยให้ชุมชนเป็นแกนหลัก และมีการวางแนวทางในการช่วยเหลื่อที่มีการวางระบบที่ไม่ให้ซ้ำซ้อนกับหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบโดยตรง จึงมีกระบวนการมีส่วนร่วมจากขบวนองค์กรชุมชนในพื้นที่ ซึ่งถือเป็นหน่วยหลักตั้งแต่สำรวจข้อมูล ผสานความร่วมมือกับภาคีหลากหลายให้ความช่วยเหลือพี่น้องผู้ประสบภัย สำหรับแผนในการดำเนินการฟื้นฟูชุมชนหลังประสบภัยพิบัติในลำดับต่อไป จะมีการช่วยเหลือครัวเรือนผู้เดือดร้อนด้านอื่นๆ ที่นอกเหนือจากการซ่อมหรือสร้างที่อยู่อาศัย โดย พอช. จะบูรณาการข้อมูลในส่วนที่ พอช. สำรวจ ร่วมกับ พมจ. ท้องที่ ท้องถิ