News ข่าวประชาสัมพันธ์

“ปฏิญญาสุราษฎร์ธานี”สร้างสุขภาคใต้ครั้งที่ 11

หมวดหมู่ :: ข่าวประชาสัมพันธ์
7 ส.ค. 2562 13:16:12 เข้าชม 869

“ปฏิญญาสุราษฎร์ธานี”

เราจะร่วมสานพลังการพัฒนา ก้าวข้ามขีดจำกัด เพื่อภาคใต้แห่งความสุขอย่างยั่งยืน

 

ประเทศไทยยังคงมีความเหลื่อมล้ำ และความไม่ธรรม จากวิกฤติทางด้านสังคม  การเมือง เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมที่รุนแรงเพิ่มขึ้น  ภายใต้การพัฒนาที่ตั้งเป้าการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ชี้วัดด้วยรายได้ หรือจีดีพี  ซึ่งไม่ได้คำนึงถึงคุณค่าของความสุขอย่างยั่งยืนตามตัวชี้วัดที่สอดคล้องตามหลักของสหประชาชาติ หรือ เอสดีจี เป็นเหตุให้สภาพปัญหาด้านต่างๆ ไม่ถูกแก้ไขอย่างที่ควรจะเป็น   ในขณะที่ประชาชนภาคใต้ กำลังขับเคลื่อนเพื่อสร้างทางเลือกการพัฒนาที่ยั่งยืน  ด้วยความหวังที่ต้องการการกระจายผลประโยชน์ต่อคนทุกกลุ่ม  และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อให้มีการเติบโตไปพร้อมกันในทุกมิติ โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

งานสร้างสุขภาคใต้ที่ได้เริ่มขึ้นตั้งแต่ปี ๒๕๔๙ จนมาถึงปัจจุบันนี้ ซึ่งถือเป็นการจัดครั้งที่ ๑๑ ที่มีการรวมตัวของกลุ่มองค์กรภาคี เครือข่ายที่มีความหลากหลายมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด และยังยึดเป้าหมายสำคัญที่ต้องการสร้างพื้นที่กลางของคนภาคใต้ เพื่อได้มาพบปะแลกเปลี่ยน สร้างกระบวนการเชื่อมประสานให้มีการขับเคลื่อนข้อเสนอเชิงนโยบายโดยใช้กลไกที่มีในพื้นที่ยกระดับความรู้และสร้างนวัตกรรมการพัฒนาทางเลือกของภาคประชาชนที่ต้องการเห็น “การสร้างสุขภาวะคนใต้อย่างเท่าเทียมกัน” ซึ่งเราเชื่อว่าการพัฒนาในทิศทางนี้จะนำไปสู่ความยั่งยืนอย่างแท้จริงของคนและสังคม ที่ผ่านมาพวกเราได้พิสูจน์ให้เห็นถึงรูปธรรมจำนวนมากในพื้นที่ปฏิบัติการร่วมกัน ดังที่ได้ปรากฏแล้วในเวทีแห่งนี้  โดยเฉพาะมิติความมั่นคงของมนุษย์ ความมั่นคงด้านสุขภาพ ความมั่นคงด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ความมั่นคงด้านอาหาร  และกลไกจัดการระดับพื้นที่  ซึ่งในครั้งนี้พวกเรายังได้ร่วมกันสร้างสรรค์สังคมสุขภาวะที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นในอนาคต

โอกาสนี้พวกเราจึงพร้อมใจกันประกาศว่า เราจะก้าวข้ามขีดจำกัด   สร้างการเรียนรู้  เพิ่มขีดความสามารถ เสริมสร้างสมรรถณะแก่ผู้คน  ถักทอเครือข่ายและหุ้นส่วนการพัฒนาภาคใต้ทั้งมวล เพื่อให้เกิดการ กระจาย – เป็นธรรม - เติบโต – ยั่งยืน – เป็นสุข”  ภายใต้แนวคิด go green” ให้ประชาชนภาคใต้ “กินอิ่ม นอนอุ่น ทุนมี หนี้หมด” พร้อมเร่งขยายผลรูปธรรมการขับเคลื่อนทั้งในเชิงประเด็น และเชิงพื้นที่ให้มากขึ้น  เพื่อความสุขของคนใต้ และมวลามวลมนุษยชาติ

 

ประกาศ ณ วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๒

ในวาระงานสร้างสุขภาคใต้

จังหวัดสุราษฎร์ธานี