News ข่าวประชาสัมพันธ์

กลไกระบบสุขภาพแบบมีส่วนร่วม ความเชื่อความศรัทธาขับเคลื่อนงานด้านสุขภาพพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

หมวดหมู่ :: ข่าวประชาสัมพันธ์
6 ส.ค. 2562 19:28:59 เข้าชม 817

นางนภาภรณ์ แก้วเหมือน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ โรงพยาบาลละงู จังหวัดสตูล เสนอการนำความเชื่อความศรัทธาเข้ามาขับเคลื่อนงานด้านสุขภาพของประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยจัดบริการที่ใส่ใจในทุกบริบทของวัฒนธรรมในการดำเนินงานดูแลสุขภาพประชาชน เป็นกำลังสำคัญในการนำการพัฒนาสุขภาพไปสู่ชุมชนที่ได้รับบาดเจ็บและสูญเสีย เช่นเดียวกับชะตากรรมของผู้คนในพื้นที่ ส่งผลให้ระบบบริการสุขภาพ
ต้องจัดระบบบริการเพื่อรองรับภาวะวิกฤตที่มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตเพิ่มมากขึ้น ท่ามกลางสถานการณ์ที่ถูกสื่อสารถึง
ความรุนแรงที่เกิดขึ้นออกสู่การรับรู้ของสังคมภายนอกอย่างต่อเนื่อง ได้บดบังสิ่งดีๆ ที่สร้างความสมานฉันท์ ความสามัคคีและการอยู่ร่วมกันบนวิถีชีวิตที่ยึดมั่นในหลักแห่งความเชื่อ ความศรัทธาต่อศาสนาอันเป็นสิ่งยึดเหนียวจิตใจของผู้คนในสังคมแห่งความหลากหลายวัฒนธรรมที่ผู้คนต่างศาสนิกเคยอยู่ร่วมกันมาอย่างสงบสุข ณ ห้องประชุมลิลลี่ 1 โรงแรมนิภาการ์เด้น อ.เมือง จ.สุราษฏร์ธานี