News ข่าวประชาสัมพันธ์

กองทุนหลักประกันสุขภาพ

หมวดหมู่ :: ข่าวประชาสัมพันธ์
4 ม.ค. 2562 15:38:36 เข้าชม 672

จัดการประชุม "โครงการวิชาการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่และการจัดบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึงพิง" ณ ห้องประชุม โรงแรมบรรจงบุรี อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยพิธีเปิดการประชุม กล่าวรายงานโดย คุณจุรีรัตน์ ยงค์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สปสช.เขต 11 สุราษฎร์ธานี และ พ.ญ.อุทุมพร กำภู ณ อยุธยา ประธาน อปสข.เขต 11 สุราษฎร์ธานี กล่าวต้อนรับและเปิดการประชุม พร้อมด้วยการมอบประกาศเกียรติคุณแก่กองทุนที่นำเสนอผลงานเด่น